معرفی شهردار مرودشت

 مهندس ابوذر چراغی

شــــــهردار مـــرودشت

بنر