ادامه مطلب...

شهرداري مرودشت با توجه به مصوبه 614/96/ص – 30/1/96  شورای اسلامی شهر مرودشت و بودجه جاری در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه جدول ، تک لبه ، زیرسازی ، کانیوا  سطح شهر به مبلغ 6.000.000.000 ریال به شرح ذیل اقدام نمايد لذا از شرکتهای دارای صلاحیت دعوت می شود و جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری مرودست مراجعه نمایند.

ــ سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 300.000.000 ( سیصد میلیون ريال ) می باشد .

ــ مدت انجام کار قرارداد 4 ماه می باشد .

ــ شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

ــ ارائه سپرده بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه به حساب جاری شماره 0107188877000 نزد بانک ملی شعبه مرودشت به نام شهرداری مرودشت الزامی می باشد .

ــ چنانچه نفرات اول تا سوم به ترتیب نسبت به عقد قرارداد اقدام ننمایند سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

ــ مهلت تحویل اسناد مناقصه پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 27/10/96  و محل تحویل اسناد واحد حراست شهرداری می باشد .

ــ تاريخ بازگشايي پاكات مناقصه در روز پنج شنبه مورخ 28/10/96  رأس ساعت 12 در محل دفتر شهردار مي باشد .

ــ سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه می باشد و این آگهی در سایت به آدرس www.marvdashtcity.ir. درج گردیده است.

ادامه مطلب...

آخرین اخبار

بنر