ادامه مطلب...

شهرداري مرودشت در نظر دارد  با توجه به بودجه سال 95 نسبت به واگذاری توليد مصالح سنگ شكن به بخش خصوصی اقدام نماييد. لذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي داراي صلاحيت دعوت مي شود جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي شهرداري مراجعه نمايند.

1- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

2- ارائه سپرده اي كه از مبلغ 200.000.000 ريال ( دویست ميليون ريال ) كمتر نباشد به صورت ضمانت نامه بانكي معتبر با اعتبارحداقل سه ماه يا واريز وجه به حساب جاري شماره 0107188877000 نزد بانك ملي شعبه مرودشت به نام شهرداري مرودشت الزامي مي باشد .

3-  مدت قرارداد يكسال  شمسي مي باشد .

4-  چنانچه نفرات اول تا سوم به ترتيب نسبت به عقد قرارداد اقدام ننمايند سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .

5-  مهلت تحويل اسناد مناقصه پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخه 11/9/95  و محل تحويل اسناد واحد حراست شهرداري مي باشد .

6-  تاريخ بازگشايي پاكات مناقصه روز یکشنبه مورخ 14/9/95   ساعت 12  در محل شهرداري مركزي مرودشت مي باشد.

8-  ساير اطلاعات و جزئيات مورد نياز در اسناد مناقصه و سايت شهرداري مرودشت به آدرس WWW. Marvdashtcity.ir 
درج گرديده است
/ع.

                                                                                                                                      سید منصور جعفری

                                                                                                                                    شهرداري مرودشت

معرفی شهردار مرودشت

 مهندس ابوذر چراغی

شــــــهردار مـــرودشت

بنر